Stedsuvikling, kultur, idrett & frivillighet

Stedsuvikling, kultur, idrett & frivillighet

Det er nærmiljøet og lokalsamfunnet, som er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet vil ta vare på lokalsamfunnenes styrker og særpreg, med de gode lokale møteplassene hvor folk kan komme sammen og fellesskap utvikles. Vi skal ha levende, rause og helsefremmende lokalsamfunn. Derfor vil vi støtte kultur, frivillighet, idrett og arenaer for deltagelse og liv i lokalsamfunnet. 

Indre Østfold skal være den beste kommunen å være frivillig i! Frivilligheten er en forutsetning for gode, trygge lokalsamfunn. Frivilligheten skaper gode sosiale nettverk, forebygger utenforskap og kan lette inngangen til arbeidslivet. Frivilligheten spiller også en viktig rolle i å løse samfunnsutfordringer innenfor folkehelse, omsorg og integrering. At kommunen har en god frivillighetspolitikk og et godt samspill med frivilligheten, er en nøkkel til å lykkes med å skape gode, aktive og trygge lokalsamfunn.STEDSUTVIKLING


* Gjennomføre en nærmiljøsatsning for enkle, åpne anlegg, som turstier og friarealer nær der folk bor
* Ha hyggelige møteplasser med benker og bord i lokalsamfunnene, og flere grønne lunger i bykjernene
* Innbyggertorgene skal være møteplassene hvor kommunen, næringslivet, frivilligheten og innbyggerne finner sammen, drøfter sammen og skaper sammen. Her skal innbyggerne kunne møte kommunen ansikt til ansikt
* Nye fleksible og brukervennlige boformer som gir nærhet til tjenester, møteplasser og grøntområderKULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET


* Legge til rette for idrett, kunst og kultur i alle lokalsamfunn
* Utlånsordninger av fritidsutstyr
* Opprette en felles portal for alle fritidsaktiviteter i kommunen
* Tilrettelegge for frivillig sektor, og utvikle en lokal frivillighetspolitikk i dialog med frivilligheten
* Sikre alle barn gode muligheter for svømmeopplæring, gjerne i form mindre badeanlegg
* Ha en plan for hovedanlegg innen idrett og god dialog med idrettsrådet
* Innbyggere som ikke er yrkesaktive skal ha mulighet til annet engasjement
* Opprettholde og utvikle alle de fem folkebibliotekene i kommunen, og bidra til at folk får profesjonelle kulturopplevelser i Indre Østfold
* Sørge for at Kirkelig fellesråd har økonomiske rammer som sikrer en god forvaltning av kirkelige eiendommer, anlegg og virksomhet


God nettilgang for alle


Arbeiderpartiet mener tilgang til høyhastighets internett må være en rettighet på lik linje med strøm.


Innbyggere og bedrifter er avhengige av tilgang til internett for å skape arbeidsplasser og leve gode liv. For oss er det en avgjørende del av distriktspolitikken at det skal sikres tilgang til høykvalitets internett uansett hvor en bor i Indre Østfold kommune. Det offentlige må ta et langt større ansvar for utbygging av internettilgang i hele Norge, og i Indre Østfold. Derfor prioriteres dette i Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett og vil bli et satsningsområde dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering.

Er du enig med Indre Østfold Arbeiderparti om Stedsuvikling, kultur, idrett & frivillighet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker