Oppvekst

Oppvekst

En god barndom varer hele livet, og grunnlaget legges de første leveårene. Indre Østfold Arbeiderparti er opptatt av at vi bygger sterke lag rundt hvert enkelt barn, og at alle skal ha de samme mulighetene uavhengig av foreldrenes inntekt. Vi vil skape glade, friske og nysgjerrige barn, og gode framtidige samfunnsborgere. Vi vil ha en skole der alle elever opplever mestring i et trygt og tilpasset læringsmiljø. For at flere skal fullføre videregående skole vil vi legge vekt på tidlig innsats og god oppfølging. Vi har tillit til lærernes kompetanse og erfaring, og vil sette flere yrkesgrupper inn i skolen for å gi læreren tid til å være lærer.


HELSESTASJON OG BARNEVERN


* Gravide skal få god oppfølging på våre helsestasjoner
* Flere helsesøstre, og videreføre helsestasjon for ungdom i Askim og Mysen
* Lage kommunal handlingsplan for rusforebyggende arbeid, samt utvikle rusforebyggende samarbeid med organisasjoner og næringsliv
* Sikre et barnevern med gode ressurser til å forebygge og hjelpe barn så tidlig som mulig i livet


BARNEHAGE


* Øke grunnbemanningen i barnehagene
* Innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO


SKOLE


* Tidlig innsats fra 1.-4.trinn.
* Få flere yrkesgrupper inn i skolen
* Innføre «Løp og Spis» ved alle barneskolene i kommunen
* Følge resultater fra skoler som allerede er leksefrie, og vurdere å innføre leksefrie skoler.


FRITID


* Ha gode fritidsklubber/møteplasser for ungdom i nærmiljøet. Mekkegarasjer, dataklubber e.l. for de som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter
* Utvide kulturskoletilbudet slik at flere kan få plass og gi kulturskoletilbud på de ulike tettstedene
* Søke prøveprosjekt for å utvide kulturskoletilbudet til også å gjelde håndverkstradisjonene i Indre Østfold
* Forebygging av radikalisering og utenforskap
* Gi barn med særlig behov for integrering muligheter til deltagelse i idrettslag, foreninger, kulturaktiviteter og andre arenaer hvor det er naturlig å snakke og skrive norsk.


Fattigdom

Indre Østfold Arbeiderparti vil forebygge fattigdom ved å utjevne forskjeller.

Barn som vokser opp i familier med lav inntekt lykkes sjeldnere på skolen. Det er først og fremst vårt felles tap; vi mister deres klokskap, kreativitet og arbeidsevne. Ett av tre barn fra fattige familier deltar ikke i en organisert fritidsaktivitet. Det kan føre til ensomhet og utenforskap som på sikt kan gi samfunnet større utfordringer og utgifter.

* Alle barn og ungdom må få delta i organisert fritidsaktivitet
* Etablere «Sommerjobb for ungdom»-prosjekt
* Intensivere lokale planer mot fattigdom og ulikhet

Er du enig med Indre Østfold Arbeiderparti om Oppvekst?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker