Næring, landbruk og samferdsel

Næring, landbruk og samferdsel

Verdiskaping er grunnlaget for vår velstand og velferd. Flere arbeidsplasser og et godt næringsliv gir mer til felleskassa og mer tid til familie og fritid for den enkelte. For å lykkes med dette må Indre Østfold være en attraktiv kommune som det er lett å etablere seg i og drive næring i. Vi vil gi næringslivet gode muligheter for vekst og utvikling.

Indre Østfold blir landets største jordbrukskommune. Det gir både muligheter og ansvar. Muligheter fordi vi kan være offensive, visjonære og tiltrekke oss viktige aktører og prosjekter. Ansvar fordi vi må gå foran som eksempel på hvordan norsk jordbruk skal forvaltes i dag og for framtiden. En strategi for jordvern vil være en viktig del av dette.

God samferdselspolitikk er god næringspolitikk, klimapolitikk og distriktspolitikk. Vi vil jobbe for at Indre Østfold blir enda mer attraktiv for bosetting og næringsliv, og at hverdagen blir lettere for oss som allerede bor her.NÆRING


* Det skal være lett og attraktivt å etablere og utvikle næring i Indre Østfold
* Gjøre strategiske kjøp av eiendom slik at vi har lokaler og arealer for næring
* Føre en offensiv poltikk for å få statlige arbeidsplasser til Indre Østfold, og tilrettelegge for arbeidsplassvekst i nye og eksisterende bedrifter
* Reiselivs- og opplevelsesnæringen skal vokse i vår region
* Fremme lokalt næringsliv utover kommunens grenser
* Drive kontinuerlig stedsutvikling og ha god kontakt med næringsselskapene for å sikre levende og utviklende sentrumsområderLANDBRUK


* Forsterke kommunens kompetanse på landbruk og stimulere til vekst i landbruket
* Åpne for flere næringsmuligheter på gårdsbrukene
* Søke samarbeid mot universitetsmiljøer og andre relevante aktører
* Føre en streng og tydelig jordvernpolitikkSAMFERDSEL


* Bedre kollektivtilbud mellom Indre Østfold og Oslo med både buss og tog. Vi vil også ha gode kollektivforbindelser mot Romerike og sørlige deler av fylket
* Påskynde ferdigstilling av E18 mot Oslo og planfri påkobling på Follobanen
* Flere krysningsspor og opprustning av Østre linje, og gjenåpne strekningen Rakkestad-Sarpsborg
* Arbeide for å utbedre regionens riks- og fylkesveier og jobbe for ring 4 gjennom Indre Østfold
* Arbeide for et flybusstilbud mellom Indre Østfold til Gardermoen
* Bygge sykkelstier mellom byene og tettstedene våre


Pendlere


Mer enn hver tredje arbeidstaker i Indre Østfold pendler til jobben. Denne store gruppen må komme til og fra jobb på en forutsigbar og effektiv måte.  

* god passasjerkapasitet på togene
* god pendlerparkering for bil og sykkel
* god mobildekning
* utvidet åpningstid i barnehager for pendlerfamilier

Er du enig med Indre Østfold Arbeiderparti om Næring, landbruk og samferdsel?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker